• <Xem thêm trên Intel.com

Học sinh sáng tạo hướng đến chuyên nghiệp

Học sinh sáng tạo hướng đến chuyên nghiệp

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Học sinh  tìm hiểu về các doanh nghiệp cộng đồng, các tổ chức dịch vụ và chọn một tổ chức để giúp đỡ bằng cách cung cấp sách giới thiệu thông tin. Là một “cơ quan” quan hệ công chúng, học sinh sẽ tiếp cận với các nhu cầu của khách hàng và tạo ra một  sách ấn phẩm có khả năng thông báo một sự kiện sắp đến hay quảng bá sự đóng góp của các tổ chức này đối với cộng đồng. Học sinh sẽ kết hợp với các chuyên gia xuất bản và học cách làm thế nào để áp dụng những yếu tố thiết kế vào việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bộ câu hỏi Định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Questions: Câu hỏi Khái quát
  Chúng ta có thể giúp đỡ cộng đồng như thế nào?
 • Unit Questions: Câu hỏi Bài học
  Các tổ chức giao tiếp với công chúng  như thế nào?
  Quan hệ công chúng có vai trò như thế nào?
  Làm thế nào chúng ta có thể giúp một tổ chức truyền đạt một thông điệp?
 • Content Questions: Câu hỏi Nội dung
  Làm thế nào sử dụng những yếu tố thiết kế cơ bản để thể hiện được mục đích của một ấn phẩm?
  Các bước để thiết kế và phác thảo một ấn phẩm là gì?

Tiến trình đánh giá / Assessment Processes

Hãy xem bản đánh giá lấy học sinh  làm trung tâm được sử dụng như thế nào trong bộ Hồ sơ bài dạy. Những bản đánh giá này giúp học sinh và giáo viên thiết lập mục tiêu; theo dõi sự tiến bộ của học sinh; cung cấp phản hồi; đánh giá tư duy, tiến trình, năng lực thể hiện và sản phẩm; và phản hồi học tập thông qua chu trình học tập.

Các bước tiến hành bài dạy / Instructional Procedures

Chuẩn bị cho hồ sơ bài dạy
Nếu bạn không quen với việc xuất bản các ấn phẩm vi tính và các chương trình chỉnh sửa ảnh, hãy bắt đầu theo học một khoá hay tìm sự giúp đỡ từ các giáo viên khác, phụ huynh hay học sinh.

Ít nhất một tháng trước khi trình bày dự án

 • Xác định các doanh nghiệp địa phương hay các tổ chức cộng đồng nào có thể được hưởng lợi từ các ấn phẩm để quảng cáo tổ chức của họ hay quảng bá một sự kiện sắp xảy ra.
 • Thu thập các mẫu ấn phẩm đại diện cho các mục đích, các phương pháp và cách sử dụng màu sắc, hình ảnh và các yếu tố thiết kế khác nhau.

Chuẩn bị

Đặt câu hỏi khái quát cho học sinh : Chúng ta có thể giúp đỡ cộng đồng như thế nào? Yêu cầu từng học sinh suy nghĩ độc lập về câu hỏi và cho thảo luận câu trả lời với nhau. Yêu cầu các em tình nguyện chia sẻ câu trả lời với cả lớp.

Giới thiệu dự án bằng cách thông báo rằng học sinh sẽ hình thành một " cơ quan " quan hệ công chúng để giúp một doanh nghiệp  địa phương hay một tổ chức cộng đồng.  Đưa ra câu hỏi bài học: Làm thế nào các tổ chức giao tiếp với mọi người? Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm và ghi lại các ý tưởng trong nhật ký của mình. Yêu cầu các nhóm chia sẻ suy nghĩ với cả lớp. Giải thích với học sinh rằng các em sẽ tìm hiểu câu hỏi trong suốt dự án.

Xác định những doanh nghiệp hay tổ chức địa phương cần được giúp đỡ về quan hệ công chúng. Nếu có thể, mời họ đến lớp học để giới thiệu ngắn gọn về tổ chức và các nhu cầu của mình. Để chuẩn bị cho điều này, hỏi học sinh cách thức mà các em sẽ quyết định chọn lựa tổ chức để giúp đỡ. Hãy cùng nhau xây dựng các tiêu chí do học sinh đưa ra cho việc quyết định sẽ hỗ trợ cho tổ chức nào. Cùng lúc đó, thảo luận quy trình ra quyết định mà các em đã vạch ra để đánh giá các tổ chức này.

Yêu cầu mỗi học sinh hoàn thành một bản đánh giá từng tổ chức, sử dụng các tiêu chí (doc) do học sinh đưa ra. Sau các buổi giới thiệu, xem xét lại các kết quả và thảo luận.

Khi học sinh đang chọn tổ chức để giúp đỡ, các em có thể lên kế hoạch về chuyến đến thăm các cơ sở, đọc các ấn phẩm về các tổ chức hay các chủ đề liên quan đến công việc của các tổ chức đó và tiến hành những nghiên cứu tìm kiếm số liệu thực tế khác để giúp các em trong quy trình ra quyết định. Cả lớp có thể chọn cùng một tổ chức hay các nhóm nhỏ có thể làm việc với các tổ chức khác nhau.

Tập hợp thông tin

Khi học sinh đã xác định được doanh nghiệp hay tổ chức cần giúp đỡ, yêu cầu học sinh xem Câu hỏi bài học, Làm thế nào chúng ta có thể giúp một tổ chức truyền đạt một thông điệp? Giáo viên nên nói với học sinh rằng để cung cấp sản phẩm tốt nhất, các em cần thảo luận chi tiết về sản phẩm với khách hàng. Ví dụ, các em nên thảo luận những chi tiết sau về dự án:

 • Mục đích
 • Thông tin cần truyền đạt
 • Các ý tưởng thiết kế
 • Lịch trình
 • Các lựa chọn về in ấn

Tổ chức các nhóm nhỏ học sinh thành một hãng quan hệ công chúng, cho các em đóng các vai  người thiết kế đồ hoạ, giám đốc quản lý khách hàng, biên tập viên và nhiếp ảnh gia. Yêu cầu học sinh động não nghĩ  các câu hỏi mà các em sẽ hỏi khách hàng, dựa trên những tiêu chí đã đưa ra. Ví dụ, Mục đích của ấn phẩm quảng cáo này là gì? Mỗi nhóm nên viết ra những câu hỏi cuối cùng và nộp lại để đánh giá. Giải thích rằng mỗi giám đốc quản lý khách hàng sẽ cùng với giáo viên đến gặp khách hàng và đưa ra câu hỏi.

Đại diện học sinh sẽ gặp gỡ  khách hàng và thảo luận các chi tiết của dự án, xác định sản phẩm cuối cùng sẽ là gì và lên kế hoạch cho những cuộc gặp gỡ trong tương lai để xem lại các phác thảo. Nếu sản phẩm cuối cùng cần được in ấn một cách chuyên nghiệp, hợp tác với khách hàng để lựa chọn một công ty in ấn và sắp xếp thời gian để một đại diện của lớp đến gặp gỡ khách hàng và nhà in.

Sau khi giám đốc quản lý khách hàng quay lại với nhóm của mình, yêu cầu mỗi nhóm đưa ra quyết định thông tin nào cần trình bày và cách thức tốt nhất để truyền đạt nó. Trong khi các em làm công việc đó, để hỗ trợ, cho các em hoàn thành bản kế hoạch dự án (doc). Bản kế hoạch dự án hướng dẫn các em trong quá trình  ra  quyết định và cung cấp tài liệu để theo dõi sự tiến bộ cho nhóm, giáo viên và khách hàng. Kế hoạch cũng giúp hiểu sâu hơn về quá trình siêu nhận thức của học sinh.

Những hướng dẫn được giới thiệu trong Kế hoạch bài dạy này giả định rằng sản phẩm cuối cùng là một sách ấn phẩm. Yêu cầu học sinh thu thập các sách ấn phẩm từ gia đình và cộng đồng.

Tổ chức thông tin

Khi giáo viên và lớp học đã thu thập được một loạt các sách ấn phẩm, yêu cầu học sinh gặp gỡ các nhóm quan hệ công chúng để thảo luận mục đích và những đặc điểm thiết kế cơ bản của mỗi ấn phẩm. Ví dụ, khi các em xem xét một ấn phẩm cho một trường tiểu học, các em có thể sử dụng các màu sắc cơ bản, những phông chữ vui nhộn và các bức vẽ của trẻ em. Một ấn phẩm  của ngân hàng có thể sẽ có tông màu sẫm hơn với việc sử dụng các tông trung tính và các phông chữ nghiêm túc. Tiến hành một buổi thảo luận ở lớp để chia sẻ các quan sát của học sinh. Yêu cầu học sinh phân tích các ấn phẩm và thảo luận mục đích của mỗi ấn phẩm, phương pháp và cách sử dụng màu sắc, hình ảnh cũng như các yếu tố thiết kế.

Yêu cầu mỗi nhóm tập hợp những thông tin cần thiết từ khách hàng. Các thông tin này có thể lấy từ những cuộc gặp gỡ với người quản lý/ giám đốc hay nhân viên, những buổi phỏng vấn với khách hàng , những thông tin từ tài liệu về các tổ chức hoặc các ấn phẩm, bưu ảnh và các hình ảnh sẽ được đưa vào sản phẩm.

Thiết kế sản phẩm

Thảo luận các yếu tố và nguyên tắc của việc thiết kế. Quyển sách Using Design Basics to Get Creative Results (Sử dụng những khái niệm thiết kế cơ bản để có được các kết quả sáng tạo) của Bryan Peterson cung cấp những ví dụ và miêu tả hay về bốn yếu tố cơ bản: đường nét, loại hình, hình dạng và bố cục . Quyển sách cũng trình bày  những nguyên tắc thiết kế cơ bản: sự cân bằng, sự tương phản, sự thống nhất, màu sắc và sự phối màu. Mục tài nguyên của Hồ sơ bài dạy sẽ liệt kê những hướng dẫn thiết kế bổ sung. Sau khi học sinh đã có được nhận thức về những đặc điểm thiết kế cơ bản, yêu cầu các em xác định các yếu tố và nguyên tắc thiết kế đồ họa nào được trình bày trong bộ sưu tập ấn phẩm mà các em vừa xem.

Quay lại Câu hỏi Bài học, Các mối quan hệ công chúng có vai trò gì? Xem lại những kế hoạch dự án của học sinh và lịch trình. Thảo luận các bước cần làm ngay với học sinh và bổ sung những chi tiết cho khung thời gian của các em.

Trong các nhóm học sinh, yêu cầu các em lên ý tưởng cho ấn phẩm  của nhóm. Nhắc các em các yếu tố  văn bản, hình ảnh, và thiết kế đều đóng góp cho thông điệp trong một ấn phẩm. Các em cần chú ý đến tất cả những điều này khi thiết kế các ấn phẩm của mình.

Yêu cầu học sinh phác thảo và lên mô hình ấn phẩm của mình trên máy vi tính, xác định những phông chữ, bố cục và các yếu tố có thể sử dụng. Hãy đảm bảo là có các nhà thiết kế đồ họa dẫn dắt công việc này.

Yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ ý tưởng với cả lớp và tập hợp các thông tin phản hồi từ các bạn. Nếu cả lớp định làm chung một ấn phẩm, hãy chủ trì một buổi thảo luận trong lớp và chọn những ý tưởng thiết kế để đưa vào ấn phẩm. Chọn phông chữ, các yếu tố, màu sắc và các đặc điểm thiết kế khác từ những nỗ lực của các nhóm khác nhau. Cố gắng tính đến một số yếu tố mang tính chủ đề xuyên suốt toàn bộ ấn phẩm. Ví dụ, những học sinh đang tạo ra một ấn phẩm về kỳ nghỉ cho một khách sạn sẽ chọn chủ đề con tuần lộc và vẽ con tuần lộc đang ăn tại khách sạn, nhảy trong phòng dạ tiệc và ngủ trên giường của khách sạn đó.

Tạo sản phẩm

Lưu ý : Để khách hàng tham gia vào quá trình phác thảo nháp. Gặp gỡ một đại diện ngay từ đầu và gặp lại một lần nữa lúc sản phẩm gần hoàn thiện.

Sử dụng phần mềm chế bản điện tử để tạo nên một trang mẫu. Đặt lề, phông chữ cho tiêu đề, khung để ảnh và các vùng chữ để thể hiện đặc điểm yêu cầu.

Yêu cầu các học sinh đóng vai tác giả/biên tập viết nội dung cho ấn phẩm  trong khi các em đóng vai nhà thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh tiếp tục làm các công việc mỹ thuật liên quan đến hình vẽ và ảnh nghệ thuật. Hãy quét các tác phẩm nghệ thuật (doc) của các em và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa để xử lý các bức ảnh.

Hướng dẫn học sinh trong khi các em thiết kế và chỉnh sửa lại nội dung và mỹ thuật và tập hợp các yếu tố cho trang ấn phẩm. Hãy chia sẻ bản hướng dẫn cho điểm dự án (doc) để hướng dẫn cho công việc của các em. 

Giới thiệu sản phẩm

Gặp gỡ với khách hàng và công ty in ấn để xem lại bản thảo của ấn phẩm  và các file liên quan. Đính kèm các phản hồi vào bản thảo cuối cùng và đưa các file cho công ty in để xuất bản ấn phẩm. Giáo viên nên khen ngợi/ nhận xét ấn phẩm của học sinh.

Lên kế hoạch cho cuộc gặp cuối cùng với khách hàng hay mời khách hàng đến lớp để giới thiệu sản phẩm cuối cùng. Hãy xem một bức thư mẫu (doc) để lấy ý tưởng. Nếu có thể, tổ chức một buổi tiệc với khách hàng.

Chia sẻ thành công của bạn với toàn trường. Triển lãm ấn phẩm  trong phòng học và thông báo về nó trên bản tin, trang web hay niên giám của trường. Gửi các ấn phẩm về cho phụ huynh kèm theo bức thư.

Đánh giá sản phẩm cuối cùng bằng bản hướng dẫn cho điểm dự án (doc). Yêu cầu các em ôn lại  công việc của mình. Về ý tưởng, có thể xem phiếu ôn tập (doc). Yêu cầu các em chia sẻ suy nghĩ với cả lớp. Thảo luận những câu hỏi sau:

 • Chúng ta đã giúp đỡ cộng đồng như thế nào?
 • Ấn phẩm của chúng ta đã giúp đỡ các tổ chức như thế nào?
 • Làm thế nào hỏi đúng câu hỏi để dẫn tới những kết quả mong muốn?
 • Làm thế nào để sử dụng các yếu tố thiết kế cơ bản để thể hiện mục đích của ấn phẩm ?
 • Những bước để thiết kế và phác thảo một ấn phẩm là gì?

Các kỹ năng cần thiết / Prerequisite Skills

 • Các kỹ năng xuất bản ấn phẩm vi tính bao gồm: sao chép, dán, chèn và chỉnh sửa hình ảnh.
 • Các kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh.

Điều chỉnh dạy học theo đối tượng / Differentiated Instruction

Học sinh tiếp thu chậm 

 • Cung cấp thêm sự hỗ trợ như sử dụng các trợ giảng, sự giúp đỡ của phụ huynh và những người hỗ trợ học sinh.
 • Điều chỉnh khối lượng yêu cầu công việc
 • Tạo những nhóm có khả năng hỗ trợ cho tất cả học sinh
 • Giảm các yêu cầu về đọc, viết, cung cấp các dụng cụ trực quan và mẫu nhiều hơn.
 • Để học sinh đóng vai như những chuyên gia trong các lĩnh vực như nhiếp ảnh và nghệ thuật

Học sinh năng khiếu

 • Thu hút học sinh vào các cuộc gặp gỡ và trao đổi thư từ với các tổ chức hợp tác và nhà in ấn.
 • Yêu cầu học sinh làm việc như các chuyên gia.

Học sinh đang học tiếng Anh

 • Tạo các ấn phẩm  bằng tiếng bản địa của học sinh
 • Điều chỉnh các yêu cầu công việc
 • Sử dụng dụng cụ trực quan
 • Cho học sinh làm việc theo cặp, nếu có thể, với một học sinh nói hai thứ tiếng giỏi hơn

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Karrie Deitz tham gia vào Chương trình dạy học  Intel và đã đưa ra ý tưởng cho dự án này. Một nhóm giáo viên đã biến ý tưởng đó thành Hồ sơ bài dạy mà các bạn được tham khảo trên đây.

Học sinh sáng tạo hướng đến chuyên nghiệp

Tóm lược (At a Glance)

Cấp học: lớp 6-8

Môn học:

Xã hội học, Ngôn ngữ, Nghệ thuật trực quan

Đề tài:

Phục vụ cộng đồng, thiết kế mỹ thuật, quan hệ công chúng

Trọng tâm học tập:

Thiết kế và sáng tác, xuất phẩm vi tính

Thời gian cần thiết:

5 tuần, các bài học kéo dài 30 phút, mỗi tuần 3 bài học

Bối cảnh: 

Câu chuyện Odyssey (doc) từ Tashkent, Uzbekistan

Công cụ hỗ trợ (Things You Need)

Đánh giá >

Chuẩn >

Tài nguyên >

In Hồ sơ bài dạy >