• <Xem thêm trên Intel.com

Niềm tin và Thái độ

Beliefs and Attitudes

Beliefs and Attitudes

Cảm xúc và tư duy

Khi dạy học sinh cách tư duy, giáo viên đối mặt với hai thử thách lớn. Thử thách đầu tiên là hướng dẫn học sinh học và thực hành đúng loại kỹ năng. Thử thách thứ hai lớn hơn, đó là thuyết phục và khích lệ các em sử dụng những kỹ năng này một cách thích hợp trong trường học và trong cuộc sống hàng ngày của mình. 

Thái độ và lòng tin, hai yếu tố đưa đến kỹ năng tư duy tốt, đã và đang được mô tả theo nhiều cách. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu ba trong số những cách này: Thói quen tư duy của Costa và Kallick, lý thuyết về “sự chú tâm” của Langer, và những khuynh hướng của Tishman cùng các cộng sự của bà.


“Thói quen tư duy” của Costa và Kallicks >
Arthur Costa và Bena Kallick (2000) đã xây dựng khung tư duy về những yếu tố thúc đẩy con người ứng xử “một cách thông minh khi đối mặt với vấn đề” (trang 80). Họ đã nêu lên năm đặc trưng của những người sử dụng “Thói quen tư duy”, cũng như mười sáu thói quen tư duy cần thiết cho việc tư duy.

Sự chú tâm >
Ellen Langer (1989) sử dụng cụm từ “ sự chú tâm” để mô tả một cách tiếp cận cuộc sống mà trong đó chúng ta sử dụng tất cả các thông tin và kỹ năng hiện có một cách cẩn trọng khi đối mặt với khó khăn. Đặc điểm của trạng thái chú tâm là “việc tạo ra những phạm trù mới, thái độ cởi mở với thông tin mới, và sự ý thức rằng có nhiều góc nhìn khác nhau”(trang 26)

Dạy học niềm tin và thái độ > 
Được mệnh danh là “đặc điểm trí tuệ vĩnh cửu” (Tishman, 2000, 73), Khuynh hướng tư duy bao gồm khuynh hướng tư duy độc lập, sự nhạy cảm với những sự kiện đòi hỏi phải tư duy, và khả năng thực hiện những kỹ năng và chiến thuật tư duy cần thiết. Tuy khá giống với Thói quen tư duy, nhưng Khuynh hướng tư duy nhấn mạnh vào niềm tin và thái độ mang tính trí tuệ. Những khuynh hướng này có thể được dạy  một cách rõ ràng.

Tài liệu tham khảo

Costa, A. L. & Kallick, B. (2000). Mô tả 16 thói quen tư duy. Alexandria, VA: ASCD. 

Costa, A. L (2000). Thói quen tư duy. Trong A. L Costa (Ed), Phát triển tư duy:Sách tham khảo về Dạy học tư duy, (trang 80-83). Alexandria, VA: ASCD.

Langer, E. J. (1989). Sự chú tâm. New York: Merloyd Lawrence. 

Pinker, D. (1997). Cơ chế hoạt động của bộ não. New York: W. W. Norton. 

Costa (Ed.), Phát triển trí óc: Sách tham khảo về Dạy học tư duy, (trang 72-74). Alexandria, VA: ASCD.

Tishman, S.; Jay, E., & Perkins, D. (1992). Dạy học các khuynh hướng tư duy:Từ  chuyển giao đến hội nhập văn hoá
http://learnweb.harvard.edu/alps/thinking/docs/article2.html*

Thúc đẩy tư duy

Tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của việc hướng dẫn thái độ thúc đẩy việc tư duy

Thói quen tư duy >

Sự chú tâm >

Niềm tin và Thái độ >