• <Xem thêm trên Intel.com

Thực hiện Dự án

Thực hiện Dự án

Chuyển đổi sang cách dạy học theo dự án

Thay đổi vai trò >
Tìm hiểu về sự thay đổi trong vai trò của giáo viên và học sinh khi chuyển sang dự án có sự hỗ trợ của công nghệ trong lớp học.

Mở rộng các mối quan hệ >
Tìm hiểu về cách thức các mối quan hệ phát triển bên trong lớp học đến cộng đồng địa phương và đến thế giới rộng lớn hơn với hoạt động dự án.

Những quan điểm liên quan >
Các tiêu chuẩn, các bài kiểm tra, hình thức tổ chức lớp học và thời gian được nhìn nhận theo khía cạnh khác trong môi trường dạy học theo dự án.

Phân tích một kế hoạch dự án

 

Hãy tìm hiểu xem giáo viên làm thế nào để vượt qua thử thách trước những thay đổi trong việc dạy học trên lớp:

Tiểu học K-2
Tiểu học 3-5
Trung học 6-8
Trung học 9-12