• <Xem thêm trên Intel.com

Thiết kế Dự án Hiệu quả

Hồ sơ bài dạy theo dự án để thu hút học sinh

Giáo viên luôn luôn tận dụng ý tưởng hay để cải thiện việc giảng dạy. Danh mục là một tập hợp các Hồ sơ bài dạy tiêu biểu có tích hợp công nghệ vào các dự án trong lớp học. Các ví dụ đều chú trọng đến việc xây dựng bài giảng theo tiêu chuẩn, phát huy tư duy bậc cao thông qua việc sử dụng Bộ Câu hỏi định hướng, phân công trách nhiệm thực tế, ứng dụng những chiến lược dạy học hiệu quả và bộ công cụ đánh giá. Thiết kể Dự án hiệu quả tạo nền tảng cho việc xây dựngbài giảng có chất lượng và giúp các thầy, cô ứng dụng trực tiếp các bài dạy theo dự án mẫu hay tự thiết kế bài dạy của riêng mình.

Lập Dự án

Lập Dự án >

Tìm hiểu về các phương pháp lập dự án theo môn học và theo cấp học. Hãy tìm hiểu xem Bộ câu hỏi định hướng hoàn chỉnh luôn hướng dự án vào các mục tiêu học tập quan trọng như thế nào. Hãy khám phá những ý tưởng mới về đánh giá dự án và giữ học sinh luôn đi đúng hướng trong suốt quá trình. Hãy tuân thủ các nguyên tắc hoạch định để luôn đạt được các mức tiêu chuẩn và có thể đánh giá sản phẩm và kết quả của học sinh.

Kỹ năng tư duy

Kỹ năng tư duy >

Hãy cùng nhìn lại những nghiên cứu hiện hành về tư duy bậc cao và đối chiếu với tình trạng hiện nay ở các lớp học khối tiểu học và phổ thông.

Danh mục Hồ sơ bài dạy

Danh mục Hồ sơ bài dạy >

Hãy tham khảo các Hồ sơ bài dạy có tích hợp công nghệ mà thầy, cô có thể sử dụng ngay hoặc sử dụng làm mẫu để xây dựng bài dạy của chính mình.

Chiến lược dạy học

Chiến lược dạy học >

Hãy tìm hiểu để áp dụng vài “ý tưởng đáng học tập” để kích thích học sinh và nhắm tới các mục tiêu giảng dạy.

Thiết kế Dự án Hiệu quả