• <Xem thêm trên Intel.com
Masthead Light

Tài nguyên và Công cụ dành cho Khối Phổ thông

Intel đã và đang phát triển nhiều Công cụ và Tài nguyên nhằm giúp giáo viên phổ thông ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và phương pháp dạy học của thế kỉ 21 để đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên và phương pháp học của học sinh.