• <Xem thêm trên Intel.com

Quản lý Thư viện Cá nhân

Quản lý Thư viện Cá nhân

Tổ chức Thư viện Cá nhân

Vào lúc này, cô Sohn đã tích lũy được khác nhiều các phiếu đánh giá  trong Thư viện Cá nhân của mình. Để sắp xếp chúng một cách hợp lý , cô tạo ra các thư mục chính và các thư mục con trong đó.

Xem minh hoạ này >

 

Quản lý Thư viện Cá nhân