• <Xem thêm trên Intel.com

Xuất Đánh giá

Xuất Đánh giá

Thiết kế nâng cao các phiếu đánh giá

Cô Sohn muốn đưa thêm một vài mục vào phiếu đánh giá, nhưng những mục này không thể tạo được bằng các công cụ trong Thư viện Cá nhân. Cô xuất Phiếu tự đánh giá về Các thiết kế máy đơn giản sang máy tính cá nhân của mình, tại đây cô có thể sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản hoặc bảng tính để thực hiện các thay đổi theo ý muốn.

Xem minh hoạ này >

Xuất Đánh giá

 

Xuất Đánh giá

Sau khi cô Sohn xuất phiếu đánh giá sang máy tính cá nhân, cô có thể đưa thêm vào các mục khác để cho phiếu đánh giá của cô phù hợp hơn đối với học sinh cũng như đối với mục đích đánh giá của cô. Chẳng hạn, cô có thể:

  • Thêm vào phần thông tin chung trên cùng của phiếu với các chỗ trống để điền: tên, ngày tháng, lớp hoặc tên môn học.
  • Thay đổi màu chữ, cỡ chữ hoặc kiểu chữ.
  • Thay đổi màu của bảng, khung viền hoặc những thuộc tính  khác.
  • Thêm vào các tranh, ảnh, sơ đồ hoặc biểu đồ.
  • Kết hợp các ô, cột, hàng lại để đưa nội dung vào cho phù hợp.
  • Gắn các tài liệu hữu ích với phiếu đánh giá, chẳng hạn như hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu hoặc các lời khuyên để tiến hành dự án.
  • Thêm vào những chỗ trống để học sinh đặt mục tiêu, điều chỉnh sự tiến bộ của các em, hoặc phản ánh sự học tập của các em.

Chia sẻ các phiếu đánh giá
Cô Sohn thường cộng tác với các giáo viên từ các trường khác, những đồng nghiệp mà cô đã gặp qua khoá học Dạy học Intel. Cô muốn chia sẻ phiếu đánh giá mình đã thiết kế với các bạn giáo viên. Để làm được việc này, cô lựa chọn Phiếu đánh giá wiki các thiết kế máy đơn giản và nhấn vào nút “Email” e-mail button khung bên phải trong Thư viện Cá nhân.

Xuất Đánh giá

Tiếp nhận phiếu đánh giá đã chỉnh sửa

Xuất Đánh giá