• <Xem thêm trên Intel.com

Sao chép Nội dung hay các Mục

Sao chép Nội dung hay các Mục

Thêm vào các tiêu điểm hoặc chi tiết từ Các phiếu đánh giá khác

Cô Sohn đã chỉnh sửa lại các phiếu đánh giá về tự định hướng cho phù hợp với học sinh. Bây giờ cô muốn thêm vào đó các tiêu điểm  từ những phiếu đánh giá  khác. 

Xem minh hoạ này >


Sao chép Nội dung hay các Mục