• <Xem thêm trên Intel.com

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Sử dụng công cụ Đánh giá Dự án

Cô Sohn, giáo viên lớp 3, đang soạn bài về những thiết kế máy đơn giản. Cô muốn mỗi em học sinh của mình đều hợp tác với một em khác trong lớp trong một bước của bài học để tìm hiểu về những thiết kế máy đơn giản mà các em thấy trong đời sống hàng ngày, sau đó các em chia sẻ với nhau những chiếc máy mà các em thiết kế. Trong suốt bài học, cô luôn tập trung vào những kỹ năng  của thế kỷ  21 như tự định hướng và hợp tác. Cô Sohn sử dụng các công cụ Đánh giá Dự án để thiết kế các phiếu đánh giá  như sau:

  • Để lấy ý tưởng cho bài học, cô Sohn truy cập vào Thư viện Đánh giá để tìm hiểu xem có những loại đánh giá nào có liên quan đến những gì cô muốn các em học sinh của mình học được trong bài học.
  • Sau đó, cô tìm kiếm trong Thư viện Đánh giá những phiếu đánh giá  kỹ năng  tự định hướng, hợp tác, và những thiết kế máy đơn giản. 
  • Cô tìm thấy một phiếu tự đánh giá và một bản kiểm mục   về hợp tác mà cô muốn sử dụng trong bài dạy, nhưng trước tiên cô cần phải chỉnh sửa lại chúng cho phù hợp với dự án học tập của mình.  
  • Trước đây, cô Sohn cũng đã thành công với một phiếu tự đánh giá mà cô sử dụng để đánh giá ấn phẩm của học sinh có sử dụng tài nguyên Wiki (tài nguyên bách khoa toàn thư mở). Cô muốn lưu lại phiếu đánh giá này ở “Khu làm việc giành cho giáo viên”, vì vậy cô sử dụng các công cụ để tạo phiếu đánh giá từ đầu.  
  • Cô Sohn muốn phiếu đánh giá  của mình phải thể hiện được các kỹ năng thế kỷ  21. Cô sử dụng chế độ “tìm kiếm nhanh” để sao chép các nội dung từ những phiếu đánh giá  khác và thêm vào phiếu tự đánh giá wiki.

Sau  khi đã tạo một vài bài đánh giá, cô Sohn tổ chức chúng lại bằng cách sắp xếp lại Thư viện Cá nhân  

Để thêm vào các hình đồ hoạ và những mẫu trang trí khác, đồng thời để chia sẻ những phiếu đánh giá  của mình với các đồng nghiệp, cô Sohn đã để các phiếu đánh giá  của mình ở ngay ngoài màn hình máy tính và sử dụng chức năng email để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp.