• <Xem thêm trên Intel.com

Chạy thử

Try It

Chạy thử

Tìm hiểu những đặc điểm của công cụ Đánh giá Dự án của chương trình giáo dục Intel - một môi trường có thể giúp giáo viên xây dựng những phiếu đánh giá bằng cách tìm kiếm, lựa chọn và chỉnh sửa các ví dụ có sẵn  trong thư viện các tài liệu đánh giá các kỹ năng   thế kỷ 21. Giáo viên có thể xây dựng cho riêng mình ngay từ đầu hoặc chỉnh sửa lại những phiếu đánh giá để đánh giá những kỹ năng  như giải quyết vấn đề, tự định hướng, hợp tác và tư duy độc lập.

Chy th >

Sử dụng chức năng chạy thử để tìm hiểu Thư viện đánh giá và xem xét bản kiểm mục   , các phiếu tự đánh giá và các hướng dẫn cho điểm về kỹ năng  tư duy, tiến trình, sản phẩm và thể hiện kết quả học tập.


Hướng dn >

Hãy xem các tính năng của công cụ Đánh giá dự Dự án:

  1. Đọc lướt qua và tra trong thư viện để tìm các bài đánh giá.
  2. Điều chỉnh bản kiểm mục   , phiếu đánh giá và hướng dẫn chấm điểm trong Thư viện Đánh giá cho phù hợp với nhu cầu đánh giá cụ thể.
  3. Sao chép các nội dung hoặc các mục từ các phiếu đánh giá  khác nhau.
  4. Tạo một phiếu đánh giá mới.
  5. Quản lý Thư viện Cá nhân.
  6. Chuyển một phiếu đánh giá sang máy tính cá nhân hoặc chia sẻ với đồng nghiệp khác.

Chạy thử

Minh hoạ Tổng quan

Xem một đoạn minh hoạ ngắn trình bày các đặc điểm chính của công cụ này.

Xem minh hoạ >