• <Xem thêm trên Intel.com

Theo dõi Tiến bộ

Theo dõi Tiến bộ

Theo dõi tiến bộ

Giáo viên theo dõi tiến bộ của học sinh bằng cách thu thập thông tin về quá trình học tập và các khái niệm học tập trong khi học sinh đang thực hiện dự án. Bằng cách đưa ra những nhận xét phản hồi dựa trên những thông tin này, giáo viên có thể giải quyết được những vấn đề bị học sinh hiểu sai và những vấn đề học tập khác một cách phù hợp.  

Khi những thông tin thu thập từ những theo dõi tiến bộ của học sinh kèm theo những nhận xét phản hồi kịp thời và cụ thể, học sinh có thể kiếm soát đựợc việc học tập của các em nhiều hơn qua việc bồi đắp những lĩnh vực kiến thức còn yếu và khẳng định lại những kiến thức đã hiểu và những lĩnh vực các em hoàn toàn làm chủ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi nhận xét phản hồi mang tính cụ thể, tập trung vào các đặc điểm của nhiệm vụ, nhấn mạnh vào phương pháp để học sinh có thể làm tốt hơn, thì sẽ có tác dụng cho tất cả học sinh, nhưng có tác dụng nhất cho những học sinh có học lực yếu.  (Black & Wiliam, 1998).

Bảng sau đây bao gồm tổng quan về phương pháp, mục đích và công cụ dùng để theo dõi tiến bộ. Những phương pháp này giúp học sinh và giáo viên luôn theo dõi sát trong quá trình thực hiện dự án; giúp học sinh có khả năng tự quản lý khi các em hoàn thành những nhiệm vụ mở ( open-ended tasks) và giúp giáo viên biết được cần hỗ trợ thêm ở mảng nào và khi nào cho học sinh. Những phương pháp này còn giúp cung cấp tài liệu về sự tiến bộ trong học tập của học sinh. Những đường link sau đây cung cấp thông tin chi tiết và những ví dụ cụ thể hơn.

Phương pháp đánh giá Mục đích Thời điểm sử dụng Công cụ
Quan sát ngẫu nhiên và ghi chép nhỏ Nhưng ghi chép từ các quan sát giúp điều chỉnh việc dạy và cung cấp chứng cứ cho đánh giá cuối cùng. Sử dụng trong suốt thời gian học khi học sinh làm việc nhóm và làm việc cá nhân.
  • Ghi chép (doc): được thu thập trong các file làm việc nhóm và cá nhân
  • Bản kiểm mục (doc): giúp tập trung vào những hành vi mong muốn
Ghi chép học tập  Là những ghi chép ngắn, mới và thường xuyên trong một cuốn sổ dự án, một cuốn nhật ký, hoặc một mẫu đơn ngắn được dung với các gợi ý đã được cấu trúc sẵn.  Rà soát lại trong khi kiểm tra tiến độ, khi làm dự án hoặc trong các buổi họp.
Bản kiểm mục tiến độ    Bản kiểm mục tiến độ cần thiết khi dự án yêu cấu học sinh phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thủ theo thứ tự và theo kế hoạch Khi gặp gõ nhóm hoặc trong các cuộc họp. Học sinh dùng để theo dõi tiến độ và giúp các em thiết kế hoặc tùy biến để đáp ứng nhu cầu.
  • Bản kiểm mục với các mốc quan trọng, các thời hạn phải kết thúc, và các bước cần thông qua.
Báo cáo tiến độ    Báo cáo tiến độ giúp học sinh thu thập tài liệu về tiến độ hoặc  hoặc giải thích điều gì đó mới mẻ trong hiểu biết của họ. Một báo cáo có thể là một bản nháp thô, một bản đề cương, hoặc một tóm tắt thông tin. Vào các giai đoạn chính của một dự án ví dụ: khi lập dàn bài hoặc thời điểm ở giữa bản thảo đầu tiên.
Họp và Hội nghị dự án Các cuộc gặp gỡ làm dự án nhằm để chuẩn bị cho học sinh chuyển sang giai đoạn sau hoặc đánh dấu một giai đoạn của dự án. Dùng để kiểm tra tiến độ, duy trì những cam kết trong khi làm việc nhóm và lập kế hoạch cho các bước tiếp theo. Các cuộc họp nhóm thường xuyên,ngắn gọn, và các cuộc họp cá nhân trong quá trình thực hiện dự án.
  • Lịch trình, Mục tiêu, và phiếu theo dõi tiến trình