• <Xem thêm trên Intel.com

Đánh giá Nhu cầu học sinh

Đánh giá Nhu cầu học sinh

Đánh giá Nhu cầu

Học sinh thường đem vào bài học nhiều trải nghiệm cá nhân, sự thể hiện năng lực và mối quan tâm. Việc hiểu tường tận nền tảng kiến thức và hiểu biết của học sinh giúp giáo viên thiết kế bài dạy  chú trọng các khái niệm khó và tận dụng những kinh nghiệm đã có của học sinh.

Bảng sau khái quát về các phương pháp, mục đích và công cụ để đánh giá nhu cầu học sinh. Các liên kết chỉ rõ thông tin chi tiết và các ví dụ cụ thể.

Phương pháp đánh giá Mục đích Thời điểm áp dụng Phương tiện
Khảo sát công việc của học sinh Khảo sát công việc của học sinh nhằm xác định nhu cầu và mức độ hiểu biết của học sinh, làm rõ yêu cầu học tập và đưa ra cơ hội để đánh giá chất lượng nhiệm vụ hoặc kế hoạch đã làm trước đó và những nội dung khác có liên quan đến thực hiện bài dạy. Trước khi lập kế hoạch dự án, xem xét công việc của học sinh và hỏi: Những kỹ năng , kiến thức và hiểu biết gì mà học sinh thể hiện? Có bằng chứng nào cho thấy điều đó? Khái niệm nào bị hiểu chưa đúng? Cần tập trung vào mô hình hay khuynh hướng nào?
  • Các mẫu sàn phẩm và đánh giá từ nhiều học sinh khác nhau.
  • Các mẫu dữ liệu về một học sinh theo trình tự thời gian
  • Số liệu từ các bài kiểm tra
Công cụ đồ họa   Công cụ đồ họa  cho phép học sinh thể hiện mức độ hiểu các khái niệm hiện tại và các quá trình tư duy cũng như  làm sáng tỏ những ý tưởng ban đầu
Ngay từ đầu dự án, khơi gợi thông tin từ học sinh bằng cách dùng các công cụ đồ họa  trên một sơ đồ để thu được ý kiến chính xác về kiến thức mà học sinh đã biết từ trước. Hãy cung cấp các công cụ đồ họa  cho từng học sinh sử dụng trong suốt dự án.
Biểu đồ Biết-Thắc mắc-Học (K-W-L) Biểu đồ K-W-L cung cấp cho học sinh một cấu trúc để các em suy nghĩ về những gì các em biết về một chủ đề học tập, viết ra những gì các em muốn biết và cuối cùng là nhận ra và ghi lại những gì đã học và chưa học. Biểu đồ này cho phép học sinh tạo các liên hệ bản thân trước khi tìm hiểu sâu về nội dung. Sử dụng khi bắt đầu dự án, trong thảo luận của lớp hoặc trong sổ ghi chép cá nhân.
  • Viết chủ đề theo sơ đồ trên giấy hoặc bảng điện tử
  • Sổ ghi chép
Suy nghĩ - chia sẻ - theo cặp Suy nghĩ – bắt cặp – chia sẻ yêu cầu học sinh trước hết suy nghĩ về câu hỏi, sau đó ghép cặp với người khác và chia sẻ câu trả lời miệng, cuối cùng thì tổng hợp lại các ý kiến để chia sẻ với cả lớp. Điều này giúp học sinh tổ chức kiến thức đã học và đưa ra  những câu hỏi. Sử dụng khi bắt đầu dự án và trong quá trình thảo luận của lớp
  • Câu hỏi hoặc gợi ý
  • Mẫu ghi chép tóm tắt và các câu hỏi
Động não Học sinh hình thành các thuật ngữ và ý tưởng liên quan đến một chủ đề và thiết lập những liên kết sáng tạo giữa kiến thức đã học và những khả năng mới Sử dụng khi khởi đầu dự án, trong thảo luận của lớp, cá nhân hoặc trong nhóm nhỏ
  • Sơ đồ trên giấy  hoặc bảng điện tử