• <Xem thêm trên Intel.com

Chiến lược Đánh giá

Chiến lược Đánh giá

Hướng dẫn xây dựng và sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau.

Những chiến lược đánh giá này cung cấp thông tin có giá trị cho cả giáo viên và học sinh. Mỗi chiến lược đưa ra những phương pháp và công cụ đặc trưng. Điều then chốt là phải hiểu được các mục đích khác nhau của chúng, chúng được thiết kế như thế nào, và cuối cùng, xử lý kết quả thu được như thế nào.  Các chiến lược đánh giá có thể chia thành năm loại chính. Không cần phải sử dụng tất cả các phương pháp trong cùng một loại, nhưng trong kế hoạch đánh giá nên bao gồm tất cả các loại.

Những chiến lược Đánh giá Nhu cầu Của Học sinh >
Dùng những chiến lược này trước khi tiến hành bài dạy để xác định những kiến thức nền tảng , các kỹ năng , thái độ và những nhận thức chưa đúng của học sinh. Những chiến lược này giúp cho việc đánh giá được nhu cầu học tập của mỗi học sinh và hỗ trợ học sinh trong việc kết nối giữa những gì các em đã học (kiến thức đã biết từ trước) với những gì các em sắp học. 

Những chiến lược khuyến khích Tự định hướng và Cộng tác >
Sử dụng những chiến lược này để đánh giá khả năng học sinh làm chủ việc học, thể hiện kỹ năng  cộng tác, thực hiện công việc có chất lượng cao, hiểu được thông tin phản hồi, và đánh giá công việc của bạn cùng lớp. 

Những chiến lược Theo dõi sự Tiến bộ >
Sử dụng những chiến lược này để giúp học sinh đi đúng hướng trong một dự án. Các em sẽ nâng cao tính tự quản nếu đươc cung cấp những phương pháp và công cụ đánh giá như vậy để hoàn thành những nhiệm vụ học tập “mở” ( open-ended tasks). Những chiến lược này cũng giúp xác định thời gian và thời điểm học sinh cần được giúp đỡ thêm hoặc hướng dẫn bổ sung. Nhiều chiến lược loại này cung cấp cho giáo viên tư liệu về sự tiến bộ trong học tập của học sinh trong suôt cả một quá trình. 

Chiến lược Kiểm Tra Mức Độ Hiểu và Khuyến Khích Siêu nhận thức >
Sử dụng những chiến lược này để kiểm tra mức độ hiểu của học sinh khi tiến hành dự án. Học sinh cũng sử dụng những chiến lược này để suy nghĩ về việc học của mình. Có thể sử dụng cùng một phương pháp cho cả hai mục đích, nhưng điều quan trọng là cần phải cung cấp các câu hỏi và gợi ý rõ ràng giúp học sinh suy nghĩ về những gì các em đang học và học như thế nào. 

Các chiến lược Thể hiện Mức Độ Hiểu và Kỹ năng >
Sử dụng những chiến lược này để đánh giá việc học sinh hiểu và thể hiện kỹ năng ở cuối dự án. Có hai kiểu chiến lược khác nhau trong mục này: 

  • Sản phẩm và sự thể hiện/ năng lực
  • Hồ sơ học tập và những cuộc thảo luận do học sinh chủ trì

Sản phẩm là những do gì học sinh tạo ra.  Sự thể hiện năng lực là những việc học sinh đã làm. Hồ sơ học tập là tập hợp các sản phẩm và những gì học sinh đã làm trong suốt quá trình và thể hiện được sự nỗ lực, tiến bộ và thành tích của các em; thông qua những cuộc thảo luận do học sinh chủ trì , các em có thể chia sẻ các hồ sơ, mẫu sản phẩm và  trao đổi về những gì các em quan tâm, về việc học tập và về các mục tiêu.

Chiến lược Đánh giá

Thay đổi Chiến lược Đánh giá

Giáo viên chỉnh sửa một hồ sơ bài dạy để đưa vào những kiểu đánh giá khác nhau.

Xem chi tiết >