• <Xem thêm trên Intel.com

Đánh giá Quá trình

Đánh giá Quá trình

Nghiên cứu cho biết những gì về Đánh giá thành phần

Việc tích hợp đánh giá thành phần vào dạy học là thách thức đối với cả giáo viên và học sinh. Nó thực sự có giá trị không? Nghiên cứu cung cấp câu trả lời chắc chắn: Có, nó thật sự có giá trị

Vào năm 1998, Black và Wiliam đã xem xét 21 công trình nghiên cứu và khoảng 580 bài báo hoặc các chương về tác động của đánh giá thành phần đối với thành tích của học sinh. Họ đã thấy rằng “những đổi mới bao gồm tăng cường luyện tập đánh giá thành phần tạo ra những ích lợi quan trọng và thường rất lớn” (trang 9). Trong những phân tích của mình, họ đã tìm thấy quy mô hiệu quả từ 0,4 đến 0,7, một con số vượt quá tác động của những can thiệp mang tính giáo dục nhất.

Stiggins (2004) khẳng định kết luận này bằng việc đánh giá lớp học hiệu quả có thể có tác động gia tăng độ chênh lệch tối đa đối với điểm kiểm tra của học sinh, một kết quả có thể so sánh được với những kết quả dạy học một thầy một trò. Trong khi đánh giá thành phần thúc đẩy việc học tập của tất cả học sinh từ bậc mẫu giáo đến bậc đại học (Black và al.,2003), nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những học sinh yếu cần sự giúp đỡ thêm được hưởng lợi nhiều nhất. (Black & Wiliam, 1998).

Tuy nhiên, bản thân đánh giá thành phần không cải thiện việc học của học sinh hơn việc cân một con heo để vỗ béo nó. Học sinh sẽ trở thành những người học khi thông tin được tập hợp từ những đánh giá thành phần được sử dụng mang tính xây dựng để đáp ứng nhu cầu cá nhân và để giúp các em trở thành những người học độc lập.

Học sinh vào các lớp học ngày nay có hoàn cảnh gia đình khác nhau, có khả năng và những quan tâm khác nhau. Đánh giá thành phần giúp giáo viên đáp ứng nhu cầu của các em thông qua việc dạy học có điều chỉnh.

Phát triển các kỹ năng cần thiết cho việc học dài lâu là rất quan trọng đối với thành công của thế kỷ 21. Bằng việc sử dụng những bài đánh giá thành phần một cách chiến lược, học sinh sẽ phát triển kỹ năng để trở thành những người học tự định hướng.