• <Xem thêm trên Intel.com

Chiến tranh Thế giới thứ nhất

World War I

Chiến Tranh Thế Giới thứ nhất World War I

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary 

Các học sinh trung học học môn Lịch sử bắt đầu cuộc hành trình khám phá câu trả lời cho câu hỏi bài học: Có phải “ Chiến tranh để kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh” này có thể đã được ngăn chặn không? bằng cách nghiên cứu các nguyên nhân của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Các em học sinh tạo ra một tờ báo mà sẽ trả lời Bộ câu hỏi nội dung:  Bốn nguyên nhân chính của Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là gì  (chủ nghĩa quân phiệt, sự liên minh, chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa dân tộc )?  Và Những sự kiện gì dẫn đến sự bùng nổ của Cuộc chiến  tranh thế giới thứ nhất ? Sau đó, các em học sinh sử dụng công cụ sắp xếp trực quan để xếp những nguyên nhân nào là có ảnh hưởng nhất châm ngòi cho cuộc chiến tranh và chứng minh các nguyên nhân đó. Sau khi lớp thảo luận về các nguyên nhân của cuộc Chiến tranh, các em hoàn thành một bản đồ Châu âu trước khi xảy ra Cuộc chiến tranh, sử dụng chương trình đồ họa Paint (trong Window của máy tính) để ký hiệu và tô màu đánh dấu các nước theo các bên tham chiến. Các em sử dụng thông tin từ các nguồn do các binh sĩ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất ghi chép lại. Sau đó, các em tham gia vào một hoạt động của cuộc chiến tranh tại chiến hào được mô phỏng. Dựa vào những trải nghiệm này, các em  sẽ ghi nhật ký học tập hoặc viết thư gửi cho một thành viên trong gia đình như thể các em đang là những quân nhân đang chiến đấu tại các chiến hào. Các em học sinh còn phải xem xét các mục tiêu và các công cụ tuyên truyền và tìm hiểu về việc tuyên truyền Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở một số nước khác nhau để nghiên cứu tác động của tuyên truyền ở hậu phương. Các em kết thúc bài học này bằng cách tạo bài trình bày đa phương tiện, phân tích việc tuyên truyền được vận dụng ở các nước như thế nào. Các em sử dụng các tiêu chí và các bản kiểm mục để lên kế hoạch và theo dõi công việc của mình. Hoạt động kết thúc là việc các em so sánh việc tuyên truyền của Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất với ngày hôm nay và thảo luận xem việc tuyên truyền có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các em hôm nay. Kết thúc bài tập này, các em hoàn chỉnh một bài kiểm tra viết dưới dạng bài luận về Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Tại sao có sự xung đột?
 • Unit Questions: Câu hỏi bài học
  Có thể nào“ Chiến tranh để kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh” đã được ngăn chặn hay không?
  Sự tuyên truyền có cần thiết hay không? 
 • Content Questions: Câu hỏi nội dung
  Bốn nguyên nhân chính của Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
  Sự tuyên truyền là gì?

Kế hoạch đánh giá / Assessment Plan

Tiến trình đánh giá này cho biết  các loại đánh giá chính thức hoặc không chính thức khác nhau được tiến hành trong suốt bài học theo trình tự thời gian. Bảng phía dưới giải thích mỗi đánh giá được sử dụng như thế nào và ai sử dụng nó cho mục đích gì.

 

Tiến trình đánh giá

Trước khi bắt đầu dự án Học sinh tiến hành dự án
và hoàn thành nhiệm vụ
Sau khi hoàn thành dự án

 • Động não
 • Thảo luận
 • Nhật ký
 • Bảng đồ thế giới
 • Bản kiểm mục và tiêu chí đánh giá tờ báo
 • Bản đồ
 • Ghi chép nhỏ
 • Bản kiểm mục tự đánh giá kỹ năng hợp tác
 • Tiêu chí đánh giá qua bạn cùng học về kỹ năng hợp tác
 • Phản hồi sự hợp tác
 • Bản đồ đã chỉnh sửa
 • Nhật ký học tập
 • Bản kiểm mục ra quyết định
 • Tiêu chí đánh giá nhật ký cuộc chiến và thư viết về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất
 • Thảo luận
 • Bản kiểm mục và tiêu chí đánh giá bài trình bày về việc tuyên truyền.
 • Phản hồi từ bạn học về bài trình bày việc tuyên truyền
 • Phỏng vấn không chính thức
 • Các tiêu chí đánh giá của dự án
 • Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra tiểu luận cuối cùng
 • Phản hồi cuối cùng

 

Đánh giá Quy trình và mục đích của sự đánh giá
Động não Học sinh đưa ra những lý do tại sao các cuộc chiến tranh lại xảy ra để chứng minh những điều các em biết về chủ đề và những quan niệm các em có thể chưa hiểu đúng. Thông tin này giúp giáo viên đánh giá được sự hiểu biết của các em và lên kế hoạch các hoạt động học tập sao cho đáp ứng được các nhu cầu của các em.
Thảo luận Thường xuyên trong suốt các bài học, các em thảo luận về các chủ đề có liên quan để kích hoạt kiến thức cơ bản của các em. Các điểm ghi chú về những đóng góp của học sinh trong buổi thảo luận được sử dụng để lập kế hoạch dạy học và làm căn cứ đưa ra các ý kiến phản hồi cá nhân và nhóm học sinh.
Nhật ký Học sinh viết trong nhật ký học tập trong suốt bài học để thăm dò những suy nghĩ của các em về các môn học khác nhau. Thông tin từ những mục nhật ký này được sử dụng để cung cấp phản hồi cho cá nhân và nhóm khi các em thực hiện dự án.
Bản đồ thế giới Học sinh tô màu trên các bản đồ thế giới để nhận diện những nước nào có tham gia vào cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và họ đứng về phe nào. Những bản đồ này giúp giáo viên đánh giá những gì học sinh biết về các nước đã tham gia vào cuộc chiến tranh. Sau đó, học sinh tự đánh giá sự trưởng thành của chính mình bằng cách vẽ các bản đồ mới và so sánh các bản đồ này với các bản đồ đã tô màu lúc đầu.
Bản kiểm mục tờ báo (doc)
Mỗi học sinh sử dụng bản kiểm mục này để theo dõi sự tiến bộ của mình trong khi thực hiện việc nghiên cứu và tạo ra tờ báo của các em.
Tiêu chí đánh giá tờ báo (doc)
Học sinh sử dụng bản tiêu chí này trong quá trình thực hiện các tờ báo nhằm đảm bảo công việc của các em đạt chất lượng cao và các giáo viên cũng sử dụng bản tiêu chí này để chấm điểm cho công việc của các em vào cuối dự án.
Những ghi chép nhỏ Giáo viên quan sát học sinh khi các em đang thực hiện các tờ báo và ghi chú về sự am hiểu của các em về các khái niệm mà các em đang nghiên cứu và các kỹ năng hợp tác của các em. Thông tin này được sử dụng để chuẩn bị cho các bài học nhỏ về sự hợp tác và để tổ chức bài dạy về Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Bản kiểm mục tự đánh giá kỹ năng hợp tác (doc)
Bản kiểm mục này do cá nhân các học sinh thực hiện xuyên suốt dự án làm báo để tự đánh giá kỹ năng hợp tác của các em.
Tiêu chí đánh giá qua bạn cùng học về kỹ năng hợp tác.(doc) Học sinh sử dụng bản tiêu chí này để đánh giá kỹ năng hợp tác của các thành viên trong nhóm.
Phản hồi về sự hợp tác Sau khi tạo được bản tin về Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất với các nhóm, học sinh sử dụng Bản kiểm mục tự đánh giá kỹ năng hợp tác để phản hồi về việc các em đã cùng làm việc với nhau tốt như thế nào. 
Thảo luận nhóm Giáo viên tiếp xúc nhanh mỗi nhóm để kiểm tra tiến độ công việc của các em và đảm bảo các bản kiểm mục của các em là chính xác và được cập nhật.
Bản kiểm mục về việc đưa ra quyết định (doc)
Bản kiểm mục này do các học sinh ở các nhóm nhỏ dùng nhằm giúp các em tư duy một cách lô gic và có hệ thống về quyết định của Hoa Kỳ gia nhập Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 
Các tiêu chí đánh giá nhật ký và thư từ về Cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (doc)
Học sinh sử dụng các tiêu chí này khi các em viết nhật ký và thư để chắc chắn rằng các em có bao gồm đầy đủ các phần cần thiết và đang thực hiện công việc có chất lượng cao. Các tiêu chí này cũng được sử dụng để đánh giá sản phẩm cuối cùng.
Bản kiểm mục bài trình bày về tuyên truyền (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục này để theo dõi tiến độ công việc trong quá trình tạo bài trình bày.
Phản hồi từ bạn học về bài  trình bày về tuyên truyền (doc)
Phiếu phản hồi này được các học sinh ở các nhóm nhỏ điền vào khi các em luyện tập bài trình bày nhằm cung cấp cho những em đóng vai trò là người trình bày thông tin để cải thiện các bài trình bày của mình.
Tiêu chí đánh giá bài trình bày về tuyên truyền (doc)
Học sinh sử dụng các tiêu chí này trong quá trình thực hiện các bài trình bày nhằm đảm bảo rằng bài trình bày của các em có đầy đủ các  phần cần thiết và có chất lượng cao. Giáo viên cũng sử dụng các tiêu chí này để đánh giá sản phẩm cuối cùng.
Phỏng vấn không chính thức Trong quá trình học sinh tạo bài trình bày, giáo viên tiếp xúc nhanh từng học sinh để xem lại bản kiểm mục của các em và thảo luận về tiến độ của dự án.
Tiêu chí đánh giá bài kiểm tra tiểu luận cuối cùng (doc)
Học sinh sử dụng tiêu chí đánh giá này để sắp xếp các ý tưởng của các em về câu hỏi tiểu luận cuối cùng và lên kế hoạch những gì mà các em sắp sửa viết. Bản tiêu chí này cũng được sử dụng để đánh giá bài tiểu luận cuối cùng.
Phản hồi Trong phần phản hồi kết thúc bài học này, các em học sinh đánh giá việc học của chính các em trong suốt bài học và đặt mục tiêu cho kinh nghiệm học tập trong tương lai. Giáo viên và học sinh sử dụng thông tin này để theo dõi việc học suốt năm.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

Johanna Van Ness đã đưa ra ý tưởng cho kế hoạch đánh giá này, sau đó, một nhóm giáo viên đã biến ý tưởng đó thành Hồ sơ bài dạy mà các bạn được tham khảo trên đây.

Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Tóm lược

Cấp học: 9-12

Môn học:
Lịch sử nước Mỹ

Đề tài:
Chiến tranh Thế Giới Lần thứ nhất, Sự tuyên truyền

Các kỹ năng tư duy bậc cao:
Nguyên nhân và hiệu quả, Yếu tố quyết định, Phân tích

Trọng tâm học tập:
Bốn nguyên nhân chính của Chiến tranh Thế Giới thứ nhất, chiến tranh chiến hào, Sự tham gia vào Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất của Mỹ, Sự tuyên truyền, Hiệp ước Versailles

Thời gian cần thiết:
Thời gian 4 tuần, các tiết bài học 60 phút