• <Xem thêm trên Intel.com

Thời trung cổ

Thời Trung Cổ Medieval Times

Tóm tắt bài dạy / Unit Summary

Cuộc sống thời Trung cổ trở nên sống động trong lớp học nghiên cứu xã hội tại trường trung học này khi học sinh nghiên cứu cuộc sống và các giai đoạn của con người từ thời kỳ lịch sử này. Tất cả học sinh trung học vật lộn với Câu hỏi khái quát, chúng ta thật sự có thể là bất cứ cái gì chúng ta muốn hay không? và trong bài học này các em khám phá câu hỏi này từ quan điểm của các em cũng như từ quan điểm của con người thời trung cổ. Sau khi tiến hành nghiên cứu trên phạm vi rộng về cuộc sống thời trung cổ, và trả lời các câu hỏi như: Vai trò của một cá nhân trong thời trung cổ ảnh hưởng như thế nào lên cuộc sống hàng ngày của chính họ?, Nguồn tài nguyên nào sẵn có cho một người sống trong xã hội thời trung cổ? và Cấu trúc quyền lực được tổ chức như thể nào giữa những con người khác nhau trong xã hội thời trung cổ?, học sinh chọn lựa một vai trò trong thời trung cổ để nghiên cứu sâu hơn và sau đó thực hiện một buổi sắm vai trước lớp. Tất cả các học sinh trải nghiệm một cảm giác có thật về cuộc sống thời trung cổ có liên quan đến thức ăn, nơi sinh sống, và huy hiệu bằng cách tạo một thực đơn về thức ăn thời trung cổ, xây dựng lâu đài mơ ước và tạo nên một huy hiệu cá nhân dựa trên bài nghiên cứu mà các em thu thập được. Để hoàn tất bài học, học sinh viết một bài luận nhằm liên hệ việc học với cuộc sống của chính các em bằng cách quay trở lại Câu hỏi bài học, Cuộc sống thời trung cổ khác với cuộc sống  thời các em như thế nào?

Bộ câu hỏi định hướng / Curriculum-Framing Questions 

 • Essential Question: Câu hỏi khái quát
  Chúng ta thật sự có thể là bất cứ cái gì chúng ta muốn hay không?
 • Unit Questions: Các câu hỏi bài học
  Cuộc sống thời trung cổ khác với cuộc sống thời các em như thế nào? 
  Vai trò của một cá nhân trong thời trung cổ ảnh hưởng như thế nào lên cuộc sống hàng ngày của chính họ?
  Làm thế nào để hình thức phục vụ chức năng trong những lâu đài thời trung cổ? 
 • Content Questions: Các câu hỏi nội dung
  Nguồn tài nguyên nào sẵn có cho một người sồng trong xã hội thời Trung Cổ?
  Cấu trúc quyền lực được tổ chức như thể nào giữa những con người khác nhau trong xã hội thời Trung Cổ?
  Các bộ phận và chức năng khác nhau của một lâu đài trong xã hội thời Trung Cổ là gì?

Kế hoạch đánh giá / Assesement Plan

Lịch trình đánh giá

Lịch trình này cho thấy các hình thức đánh giá chính thức và không chính thức khác nhau diễn ra trong suốt bài học theo trình tự thời gian. Bảng dưới đây giải thích mỗi đánh giá được sử dụng như thế nào và ai sử dụng nó cho mục đích gì.

 

Lịch trình đánh giá

Trước khi bắt đầu dự án Học sinh thực hiện dự án
và hoàn tất các công việc
Sau khi hoàn thành dự án

 • Động não-
  storming
 • Bản kiểm mục thảo luận
 • Nhật ký học tập thời Trung Cổ
 • Bản tiêu chí đánh giá bài thuyết trình nhân vật thời Trung Cổ
 • Bản kiểm mục nhật ký học tập thời Trung Cổ
 • Bản kiểm mục tư duy độc lập
 • Bản kiểm mục thảo luận
 • Hướng dẫn chấm điểm thực đơn
 • Hướng dẫn chấm điểm xây dựng lâu đài
 • Nhận xét của bạn học về bản thiết kế.
 • Bản kiểm mục tư duy độc lập
 • Bản kiểm mục thảo luận
 • Bản tiêu chí đánh giá bài thuyết trình nhân vật thời Trung Cổ
 • Bản tiêu chí đánh giá bài luận thời Trung Cổ

 

Đánh giá Quá trình và mục đích đánh giá
Động não Học sinh động não để khơi lại kiến thức sẵn có. Giáo viên sử dùng kiến thức sẵn có của học sinh để định hướng cho bài học về thời trung cổ
Nhật ký học tập thời trung cổ Học sinh sử dụng nhật ký học tập để tổ chức ý tưởng về các vai trò trong thời trung cổ, nguồn tài liệu và tạo các mối liên hệ. Trong nhật ký học tập, học sinh trả lời các gợi ý của giáo viên nhắm vào việc đào sâu sự hiểu biết về thời trung cổ. Học sinh sử dụng thông tin từ nhật ký học tập để làm bài thuyết trình và tạo các sản phẩm. Giáo viên sử dụng nhật ký học tập để giám sát quá trình nghiên cứu của từng học sinh, kiểm tra những điều học sinh chưa hiểu đúng và làm rõ khi cần thiết.
Bản tiêu chí đánh giá bài thuyết trình nhân vật thời trung cổ (doc)
Học sinh sử dụng bản tiêu chí đánh giá nhằm lên kế hoạch cho bài thuyết trình có hiệu quả. Giáo viên sử dụng bản tiêu chí này để đánh giá sự hiểu biết và cách trình bày và buổi thuyết trình về nhân vật thời trung cổ.
Bản kiểm mục nhật ký học tập thời trung Cổ (doc)
Học sinh sử dụng bản kiểm mục để theo dõi tiến bộ trong quá trình nghiên cứu. Bản kiểm mục này giúp đảm bảo rằng các em có tất cả các thành phần nghiên cứu cần thiết cho dự án.
Bản kiểm mục tư duy độc lập (doc)
Giáo viên sử dụng bản kiểm mục này để ghi chú trong khi đặt câu hỏi cho học sinh khi các em làm việc. Bản kiểm mục này theo dõi tư duy độc lập của học sinh trong suốt bài học. Giáo viên cũng sử dụng bản kiểm mục này để cung cấp phản hồi cho học sinh và cho việc đánh giá vào cuối dự án.
Bản kiểm mục thảo luận (doc)
Giáo viên sử dụng bản kiểm mục thảo luận để quan sát học sinh, ghi chú việc tham gia thảo luận, và xem lại trong suốt bài học để điều chỉnh việc đặt câu hỏi cũng như cung cấp những phản hồi. Giáo viên cũng sử dụng nó vào cuối dự án để đánh giá cuối cùng.
Hướng dẫn chấm điểm thực đơn (doc)
Học sinh sử dụng hướng dẫn chấm điểm này để tự đánh giá quá trình thực hiện thực đơn. Giáo viên cũng sử dụng hướng dẫn này để đánh giá cuối cùng.
Hướng dẫn chấm điểm xây dựng lâu đài (doc)
Học sinh sử dụng hướng dẫn chấm điểm để tự đánh giá mức độ thành công của bản thiết kế và công trình xây dựng tòa lâu đài. Giáo viên sử dụng hướng dẫn chấm điểm này để đánh giá khả năng lĩnh hội của học sinh về mục đích, các thành phần và công trình xây dựng tòa lâu đài trung cổ.
Nhận xét bản thiết kế của bạn học (doc)
Học sinh sử dụng phiếu nhận xét này để đánh giá chất lượng của bản thiết kế của nhau. Hướng dẫn này cung cấp những mẫu cấu trúc và chức năng đã được điền xong vì vậy học sinh có thể so sánh với những gì đang có trong bản thiết kế. Giáo viên sử dụng phiếu này để xem lại khả năng của học sinh nhằm đưa ra những phản hồi khách quan, sau đó điều chỉnh hướng dẫn khi cần thiết.
Bản tiêu chí đánh giá bài luận thời trung cổ (doc)
Trong suốt phần học cuối cùng, học sinh được yêu cầu trả lời Câu hỏi bài học: Cuộc sống thời trung cổ khác với cuộc sống  thời các em như thế nào? Giáo viên sử dụng bản tiêu chí này nhằm đánh giá khả năng liên hệ việc học với cuộc sống của chính các em.

Xuất xứ hồ sơ bài dạy / Credits

William Brooks tham gia chương trình dạy học của Intel®, và kết quả đạt được là ý tưởng về dự án này. Một nhóm giáo viên đã mở rộng dự án này với kết quả là Hồ sơ bài dạy bạn thấy ở trên.

Thời trung cổ

Tóm lược

Cấp học: 6-8
Môn học: 
Nghiên cứu xã hội
Đề tài:
Lịch sử thế giới, cuộc sống châu Âu thời Trung Cổ
Kỹ năng tư duy bậc cao: 
Ra quyết định, tính sáng tạo
Trọng tâm học tập:
Thời phong kiến, Cuộc sống thời Trung Kiến trúc cổ đại
Thời gian cần thiết: 
3-4 tuần, 3-4 giờ mỗi tuần, 45 phút mỗi lớp