• <Xem thêm trên Intel.com

Kế hoạch Đánh giá

Kế hoạch Đánh giá

Một số ví dụ để bạn bắt đầu

Tìm kiếm ý tưởng từ đồng nghiệp về việc sử dụng các chiến lược đánh giá theo tiêu chí lấy người học làm trung tâm trong lớp học. Tận dung kinh nghiệm của những giáo viên khác trong 8 bản kế hoạch đánh giá chi tiết cung cấp các trải nghiệm, quy trình hướng dẫn chi tiết, và các mẫu bài tập của học sinh đã được cho điểm.

Kế hoạch đánh giá cấp Tiểu học >
4 Kế hoạch đánh giá chỉ tiết cấp Tiểu học dùng cho 4 môn học khác nhau để bạn có thể điều chỉnh áp dụng cho lớp học của bạn hoặc giữ nguyên bản. 

Kế hoạch đánh giá cấp Trung học >
4 bản kế hoạch đánh giá chi tiết cấp Trung học giúp bạn tự lập kế hoạch cho một dự án lấy học sinh làm trung tâm.

Kế hoạch Đánh giá