• <Xem thêm trên Intel.com

Đánh giá Dự án

Sử dụng phương thức đánh giá nhằm cải tiến việc dạy và học

Khi đánh giá nhằm định hướng cho việc dạy học, học sinh sẽ học được nhiều hơn và trở thành những người học tự định hướng, tự tin hơn.  Đánh giá Dự án giúp giáo viên tạo ra những bài đánh giá hướng đến những kỹ năng thế kỷ 21, và đưa ra những chiến lược giúp cho việc đánh giá trở thành một bộ phận quan trọng của việc dạy học và giúp học sinh hiểu được nội dung sâu hơn, tư duy ở các cấp độ cao hơn và trở thành những người học tự định hướng.

Tổng quan và Lợi ích

Tổng quan và Lợi ích ›
Tìm hiểu thêm về những đặc điểm của Đánh giá Dự án. Đọc bài nghiên cứu về lợi ích của các loại đánh giá khác nhau.

Xem thử

Xem thử ›
Hãy sử dụng phần minh họa của Đánh giá Dự án để thấy việc sử dụng Đánh giá Dự án thật là dễ và hãy bắt đầu bằng việc làm theo hướng dẫn.

Kế hoạch Đánh giá

Kế hoạch Đánh giá ›
Lấy ý tưởng dự án từ những giáo viên đã sử dụng Đánh giá dự án trong lớp. Hãy đọc nhanh các ý tưởng của các dự án và các kế hoạch đánh giá chi tiết.

Chiến lược Đánh giá

Chiến lược Đánh giá ›
Tìm hiểu phương pháp đánh giá hiệu quả bằng cách nghiên cứu những ví dụ về các loại đánh giá khác nhau.

Đánh giá Dự án

Quote to Note

“Trong thế kỷ 21, những người mù chữ không phải là những người không biết đọc và không biết viết, mà là những người không thể học, không chịu học và không trau dồi kiến thức.” –Alvin Tofler, nhà tương lai học người Mỹ.”

Alvin Tofler,
nhà tương lai học người Mỹ.