• <Xem thêm trên Intel.com

Chương trình Giáo dục Đại học của Intel

Chương trình Giáo dục Đại học của Intel

Từ hơn bốn mươi năm nay, Intel đã hỗ trợ các nhà phát minh của thế hệ tương lai thông qua cam kết giáo dục bao gồm các chương trình hỗ trợ đa dạng cho các trường đại học và các sinh viên trên toàn thế giới.

Chương trình Giáo dục Đại học Intel là sự hợp tác toàn cầu giữa Intel với hơn 150 trường đại học ở hơn 34 quốc gia. Chương trình này giúp sinh viên tiếp cận các nguồn lực nghiên cứu hàng đầu thế giới và các hỗ trợ công nghệ trực tiếp, đồng thời tiếp thu các kỹ năng quản lý và làm chủ công nghệ nhằm áp dụng các kiến thức và hiểu biết chuyên môn vào việc phát triển kinh tế địa phương.

Các quốc gia triển khai Chương trình Giáo dục Đại học sẽ xây dựng một chương trình riêng cho mình phù hợp với nhu cầu của nước đó.

Tại Việt Nam, Chương trình Giáo dục Đại học hợp tác với một số trường đại học nhằm phát triển giáo trình, hỗ trợ nghiên cứu và hỗ trợ sinh viên để sinh viên được chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai.  

Chương trình hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và nhà trường nhằm hiện đại hóa giáo dục đại học kỹ thuật tại Việt Nam.

Chương trình này nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ qua việc thúc đẩy triển khai các bộ giáo trình tiên tiến.

Hỗ trợ sự thành công của sinh viên qua các cơ hội học bổng và cơ hội thực tập tại Intel Việt Nam.