Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Desktop Boards Visual Bios PT1

Demonstrates Intel® Visual BIOS interface, explaining tabs for quick configuration, Intel® technologies, and the cooling assistant which manages cooling and fan noise by changing fan speed settings. (Part 1 of 2)