Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel Core i7 Processors and Adobe Creative Suite

Kevan O'Brien, Solutions Expert Dynamic Media and Enzo Guerra, Software Architect discuss how Adobe and Intel offer creative professionals a powerful combination of increased performance from Core i7, plus new features and unparalleled integration in Adobe Creative Suite 4.