Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Meet Jean Marie, a Miner of Conflict-Free Minerals

A miner of conflict-free minerals in the Democratic Republic of the Congo, Jean Marie, shares the history and how miners are finally profiting on once worthless stone thanks to Intel's journey to improve economic conditions for miners.

Thảo Luận

i