Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

What happens in an Internet minute? Today, the number of networked devices is equal to the global population. By 2015, the number of networked devices will be twice the global population.

Video Liên Quan