Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Intel Reference Solutions at Small Cells World Summit 2014

TelecomTV tours Intel’s Small Cells World Summit 2014 exhibit and end-to-end reference solutions, including field-tested 3G and 4G small cells, a smart cell running apps on a base station, and a scalable and secure virtualized small cell gateway.