Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Processing Multiple Buffers in Parallel for Performance

This paper describes how processing multiple independent data buffers in parallel can dramatically improve performance, even without SIMD. A scheduler allows this approach to be used even when the size of each individual buffer varies. The net result is a 2X - 3X improvement in performance over the best-known single-buffer methods on Intel® processors.

Video Liên Quan