Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

In this video HyTrust, VMware, and Intel describe a comprehensive cloud security solution that addresses security concerns at the base layer and establishes a unified policy via Intel® Trusted Execution Technology, VMware V-Sphere*, and the HyTrust Appliance* to deliver trusted compute pools.