• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® Xeon® Processor, Intel® E7505 Chipset: Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống