• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® X79 Express Chipset: Thermal Specs, Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống