• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® High Definition Audio Copy Bit Polarity: Spec

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống

Intel® High Definition Audio Copy Bit Polarity: Spec

Document change notification covers changes made to the Intel® High Definition Audio specification for the COPY bit polarity reversal, with brief description of changes and new definitions.

Read the full Intel® High Definition Audio Copy Bit Polarity Specification.