Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® E7520 Memory Controller Hub (MCH) Specification Update

Spec update

Video Liên Quan