• <Xem thêm trên Intel.com

Intel E7221 Chipset: Reference Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống