• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® E7210 MCH Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống