• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® E7205 Chipset Memory Controller Hub Specification Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống