• <Xem thêm trên Intel.com

Thermal Design Guide: Intel® 875P Chipset

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống