• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 852GME Chipset GMCH & Intel® 852PM Chipset MCH Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống