Intel® 852GME/852PM Chipset GMCH/MCH Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống