• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 852GM Chipset, Intel® 82801DB I/O Controller Hub Embedded Platform

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống