• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 852GM/852GMV Chipset GMCH

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống