Intel® 82870P2 PCI/PCI-X 64-bit Hub 2: Thermal Design Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống