• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 82806AA PCI 64 Hub (P64H) Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống