Intel® 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống