• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 7300 Chipset Memory Controller Hub Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống