• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 6702PXH 64-bit PCI Hub Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống