• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 6700PXH 64-bit PCI Hub Thermal Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống