• <Xem thêm trên Intel.com

Intel® 6 Series and Intel® C200 Series Chipset: Thermal Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống