Intel® 3000 and 3010 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống