• <Xem thêm trên Intel.com

EFI 1.10 Driver Writer’s Guide

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống