Đa nhiệm với Công nghệ Siêu Phân luồng Intel®

Cho phép bộ xử lý Intel® Core™ thực hiện đồng thời nhiều công việc