Phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng không được khuyên dùng cho trang web này.
Vui lòng xem xét nâng cấp lên phiên bản mới nhất của trình duyệt bằng cách nhấp vào một trong các liên kết sau đây.

How to use Oracle* 11g Transparent Data Encryption with Intel® AES-NI

Ecosystem status for Intel® AES-NI usage models

Video Liên Quan