• <Xem thêm trên Intel.com

Oracle* 11g Transparent Data Encryption with Intel® AES-NI

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống