Intel® AES-NI Ecosystem Standard Instructions January 2011 Update

Rất tiếc, bản PDF này chỉ có sẵn ở dạng tải xuống