Rất tiếc, bản PDF này chỉ có ở dạng tải xuống

Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (AES-NI) Ecosystem

AES-NI Ecosystem July 2012 Update

AES-NI Ecosystem July 2012 Update

Video Liên Quan